ฝ่ายความสัมพันธ์ชุมชน

 

 

 

 

 

 

1.วัตถุประสงค์
    1.เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองและชุมชน
    2.เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ข้อมูลและความสำเร็จความก้าวหน้าของโรงเรียนให้ผู้ปกครองและชุมชนรับทราบ
    3.เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อชุมชนและสังคม

2.คุณสมบัติ
    1.เป็นผู้มีอุดมการณ์ในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ปกครองและชุมชน
    2.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถติดต่อประสานงานและขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายได้ดี
    3.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมุ่งมั่นที่จะสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
    4.มีความเสียสละ และอุทิศเวลาให้กับการทำงาน
    5.มีกระบวนการทำงานตามระบบ PDCA
    6.มีปฏิทินปฏิบัติงานประจำวัน เดือน เทอม และงานด่วนเฉพาะกาล
    7.เป็นผู้มีความสามารถในการพูด เจรจา ทักทายและชอบสมาคมกับผู้ที่พบเห็นทุกเมื่อ
    8.มีความรู้รอบตัว กว้างขวางและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ด้วยปฏิภาณไหวพริบ
    9.มีความกระตือรือร้น คล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง ว่องไว 

  

 

 

 

 

3.หน้าที่
    1.จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อชี้แจงระเบียบปฏิบัติของโรงเรียนและรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ปกครองในการพัฒนาโรงเรียนร่วมกัน
    2.จัดประชุมศิษย์เก่าเพื่อประสานความร่วมมือในการพัฒนาสถานศึกษาทุก ๆ ด้าน
    3.จัดสถานที่บริการชุมชนที่มาร่วมกิจกรรมภายในโรงเรียนและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
    4.ร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ กับทางจังหวัด
    5.ร่วมกิจกรรมกับชุมชน เช่น การทำบุญตักบาตร การถวายเทียนพรรษา การทอดกฐิน การทอดผ้าป่า เป็นต้น
    6.ดำเนินการประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุกวิถีทางเพื่อสร้างศรัทธาและสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  เช่น กิจกรรมเสียงตามสาย
    7.สำรวจอาชีพผู้ปกครอง เพื่อขอคำแนะนำความร่วมมือช่วยเหลือในการพัฒนาการศึกษา
    8.จัดทำเอกสาร วารสารจิระศาสตร์สัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ข้อมูล ความสำเร็จ ความก้าวหน้าของโรงเรียนให้ผู้ปกครองและชุมชนรับทราบ
    9.จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ปกครอง
    10.ทำหน้าที่สานสัมพันธ์กับชุมชน โดยการเยี่ยมบ้านและสำรวจนักเรียนในชุมชน
    11.ร่วมจัดหาทรัพย์เพื่อการศึกษา โดยการขอรับบริจาคเงิน สิ่งของ หนังสือและอื่น ๆ จากชุมชน
    12.ติดตามตรวจสอบคำร้องเรียนของผู้ปกครองทุกวัน
    13.จัดทำทำเนียบวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิษย์เก่าดีเด่น เพื่อเชิญมาให้ความรู้แก่ครูและนักเรียน
    14.จัดทำบอร์ด ป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ของโรงเรียนให้ชุมชนรับทราบ
    15.จัดบริการความรู้สู่ชุมชน
    16.ประเมินผลเกี่ยวกับชุมชน และจัดการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน
    17.จัดทำรายงานประเมินตนเอง(SSR) ทุกภาคเรียนและปีการศึกษา
    18.บริการต้อนรับผู้ที่มาศึกษาดูงานและมาใช้บริการสถานที่
    19.จัดบุคลากร ตรวจสอบจดหมาย ข่าวสารและสมุดสื่อสารและข้อความที่จะไปสู่ชุมชน
    20.จัดประชุมผู้ปกครองเครือข่ายของโรงเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนาโรงเรียน

4.การสรรหา
    1.แต่ละสายชั้นเสนอคุณสมบัติตามที่กำหนด
    2.อาสาสมัครผู้ที่ต้องการทำงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชนด้วยความสมัครใจ
    3.แต่ละสายชั้นพิจารณาผู้ที่มีความรู้ความสามารถเสนอผูบริหารแต่งตั้งเป็นกรรมการฝ่ายสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน